Escola Pia Sant Antoni
Inscripció a activitats
Sol·licitud d'armariet pel curs 2022/2023
 
L'armariet s'ofereix en règim de lloguer pels alumnes de 1r d'ESO fins a 2n de Batxillerat, durant el curs escolar. Té un preu de 50€ anuals. L'obertura de l'armariet és mitjançant una combinació secreta, que només la coneix l'usuari.

El nombre d'armariets és limitat i les sol·licituds seran ateses per ordre de reserva i s’ha d’estar al corrent de les quotes de l’Escola. UN COP ASSIGNAT L'ARMARIET NO ES POT INTERCANVIAR ENTRE L'ALUMNAT SENSE AUTORITZACIÓ DE SECRETARIA


                                                                                                                               


Inscripció al servei de mitja pensió - curs 2022/2023
 
Les quotes de menjador es facturaran a mes vençut i segons els consums/dies reals consumits.


                                                                                                                               


Inscripció al servei FIX d'acollida matí o tarda - curs 2022/2023
 
Les quotes es facturaran a primers de mes. Les inscripcions realitzades durant el mes en curs seran efectives a partir del mes següent de la inscripció i si voleu que el vostre fill/a es quedi el mes en curs haureu d'avisar a recepció i es facturarà com a dies esporàdics.


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya